Program

Komunikacja dla wszystkich. Transport zbiorowy w każdym zakątku powiatu

Komunikacja dla wszystkich – transport zbiorowy w każdym zakątku powiatu!

 • Rozbudowa sieci połączeń autobusowych. Wykluczenie komunikacyjne jest jedną z wielu pomijanych dziś spraw. Należy wziąć pod uwagę, że młodzież do 18 roku życia, jak również bardzo dużo osób w wieku senioralnym, nie posiada własnego środka lokomocji. Co więcej, nawet osoby z dostępem do samochodu chciałyby korzystać z komunikacji zbiorowej, jednak ta jest mocno ograniczona w najodleglejszych zakątkach powiatu. Zadbamy o to, by przy pomocy środków zewnętrznych zorganizować nowe połączenia autobusowe, zwiększając możliwość dotarcia do większych ośrodków powiatu, co powinno dać komfort pasażerom i zmniejszyć liczbę samochodów na drogach.
 • Zwiększenie liczby kursów zwłaszcza w godzinach popołudniowych i wieczornych. Podobnie jak w przypadku rozbudowy sieci połączeń komunikacyjnych, korzystając ze środków zewnętrznych, zwiększymy liczbę kursów, zwłaszcza w godzinach sygnalizowanych przez mieszkańców powiatu. Umożliwi to korzystanie z komunikacji zbiorowej nie tylko uczniom, ale też osobom pracującym w godzinach wieczornych, osobom korzystającym z opieki zdrowotnej czy uczniom i studentom, chcącym po godzinach lekcyjnych rozwijać swoje pasje i zainteresowania.
 • Integracja rozkładów jazdy. Rozkłady jazdy powinny być uzgadniane na możliwie szerokim forum i koordynowane w sposób umożliwiający dotarcie do najodleglejszych zakątków naszego powiatu, dzięki możliwościom przesiadkowym w większych ośrodkach miejskich.
 • Integracja przewoźników – bilet dla klienta wspólny od wielu przewoźników. Podjęcie rozmów dotyczących połączenia taryf różnych przewoźników na zasadach obowiązujących w innych zakątkach kraju, gdzie istnieją połączenia taryf komunikacji zbiorowej autobusowej nawet z pociągami jest warunkiem koniecznym odpowiedniego skomunikowania w naszym regionie.
 • Zmniejszenie opłat za bilety. Dzięki wykorzystaniu finansowania z ogólnopolskiego programu Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych planujemy obniżyć koszty biletów na trasach funkcjonujących na terenie powiatu. Jest to szczególnie ważne w przypadku połączeń obsługujących dzieci i młodzież szkolną, studentów i seniorów.
 • Integracja przewozów w ramach wspólnego obszaru powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego. Pomimo tego, że jako jednostki administracyjne funkcjonujemy osobno, nie możemy transportu na terenie jednego powiatu oddzielić od drugiego. Niezbędna jest w tym zakresie koordynacja i osiąganie porozumień, dające realną zmianę w przewozach komunikacyjnych dla naszych mieszkańców i turystów. Chodzi przecież o możliwość płynnego poruszania się po jednym z najlepiej rozwiniętych turystycznie regionów w Polsce.
 • Udostępnienie rozkładów na platformie cyfrowej i w formie aplikacji. Nasz powiat zamieszkuje prawie 200 000 osób. Zdecydowana większość z nich korzysta ze smartfonów, w których chcemy udostępnić wielozadaniową aplikację integrującą wiele spraw związanych z życiem codziennym w powiecie. Jedną z tych kwestii jest udostępnienie rozkładów jazdy w formie aplikacji, która przekaże dane dotyczące rozkładów jazdy, lokalizacji przystanków i możliwości przesiadkowych zarówno na połączenia innych przewoźników, jak również na połączenia kolejowe.
Powiatowe Centrum Zdrowia – receptą na niekończące się kolejki do specjalistów

Powiatowe Centrum Zdrowia – receptą na niekończące się kolejki do specjalistów!

 • Skrócenie czasu oczekiwania na wizyty u specjalistów. Skargi mieszkańców na kolejki do specjalistów powinny zostać poddane szerokiej analizie, która musi być dokonana w celu dokładnego zrozumienia, gdzie natychmiastowa poprawa jakości usług medycznych na terenie powiatu nowotarskiego jest konieczna.
 • Usprawnienie rejestracji telefonicznej i elektronicznej dla pacjentów. Bez dobrze funkcjonujących informacji wysyłanych za pośrednictwem SMS, przypominających o wizycie u lekarza, jakość usług medycznych nadal pozostanie na niskim poziomie. Trzeba o to zadbać!
 • Sprawna Polityka Senioralna. Poprawa organizacji i jakości świadczeń zdrowotnych musi być ściśle związana z najstarszymi pacjentami. Rozumiemy, że nasze społeczeństwo starzeje się, dlatego nie zostawimy tego obszaru samego sobie.
 • Analiza wyników z pomiarów satysfakcji pacjentów. Zobowiążemy Radę Społeczną Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu do systematycznego analizowania sytuacji rzeczowo-finansowej oraz wyników z pomiarów satysfakcji pacjentów.
 • Dostosowanie oferty świadczeń zdrowotnych do faktycznych potrzeb ludności. Aby to osiągnąć, należy podjąć współpracę ze Szpitalem Miejskim w Rabce-Zdroju oraz z kierownikami podmiotów leczniczych działających na obszarze powiatu nowotarskiego.
 • Współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia. W celu poprawy dostępności do świadczeń, analizy potrzeb zdrowotnych i specyficznych zjawisk zdrowotnych, warto korzystać z aparatu, który posiada NFZ.
 • Współpraca z kierownikami podmiotów leczniczych. Wierzymy, że dzięki zakrojonej kooperacji z kierownictwem podmiotów leczniczych będzie możliwa poprawa infrastruktury technicznej i lokalowej oraz zrównoważony rozwój kadrowy placówek medycznych, a wynagrodzenie personelu osiągnie poziom bardziej adekwatny do posiadanych przez niego kwalifikacji.
 • Prowadzenie aktywnej promocji zdrowia i profilaktyki. Wiemy, że finansowanie m.in. dodatkowych szczepień na grypę dla wybranych grup, np. seniorów, czy też szczepienia przeciwko HPV u dziewczynek do 12 roku życia są możliwe. Zapobiegajmy chorobom, skoro jest na to szansa!
 • „Białe niedziele" i „Dni otwarte podmiotów leczniczych". Regularne organizowanie wydarzeń tego typu, połączonych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych mieszkańcom powiatu nowotarskiego, jak i edukacją zdrowotną, to sposób na zmniejszenie wykluczenia zdrowotnego w dostępie do leczenia.
 • Parkingi. Liczba miejsc parkingowych dla pacjentów musi zostać zwiększona, a zasady opłat za parking uregulowane.
 • Cyfrowe ankiety dla pacjentów. W dobie rewolucji cyfrowej wprowadzenie cyfrowej ankiety dla pacjentów nt. jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych w placówkach prowadzonych przez powiat wydaje się banalnie proste. A w szczególności powinniśmy wiedzieć, czy Prawa Pacjenta są należycie przestrzegane!
Szkoły średnie. Wykształcenie odpowiedzią na potrzeby rynku

Szkoły średnie – wykształcenie odpowiedzią na potrzeby rynku!

 • Organizowanie zajęć pozalekcyjnych. Należy umożliwić uczniom korzystanie z zajęć dodatkowych, finansowanych przez samorząd.
 • Wychodzenie naprzeciw potrzebom młodego pokolenia wynikającym z wyzwań współczesnego świata. Stworzenie klimatu bezpieczeństwa. Realizujmy programy profilaktyczne i podejmujmy działania uświadamiające zarówno młodzieży, jak również ich rodzicom, skalę zagrożeń współczesnego świata (cyberprzemoc, stalking, mobbing, przejęcie tożsamości, bankowość internetowa i zakupy w sieci, itp.).
 • Zwiększenie połączeń komunikacyjnych w godzinach popołudniowych i wieczornych (na liniach) centra edukacyjne – gminy. Usprawnienie połączeń komunikacyjnych i stworzenie takiej sieci umożliwi korzystanie młodzieży zarówno z oferty dodatkowych zajęć edukacyjnych, jak i dóbr instytucji kultury (np. kino, centra kultury i inne).
 • Otwieranie nowych kierunków kształcenia we współpracy z lokalnym rynkiem pracy. W dzisiejszym, galopującym do przodu świecie, konieczne staje się monitorowanie przez organ prowadzący (tj. w tym przypadku powiat nowotarski) zawodów tzw. nadwyżkowych i deficytowych za pomocą zestawień Powiatowego Urzędu Pracy oraz zestawień dotyczących regionalnego rynku pracy. Patrzmy w przyszłość, monitorując teraźniejszość!
 • Współpraca z nauczycielami i związkami zawodowymi w zakresie rozwoju i funkcjonowania edukacji ponadpodstawowej w regionie. Należy uwzględniać zmieniający się rynek pracy oraz w miarę możliwości dofinansowywać nauczycieli uzupełniających wykształcenie o brakujące kwalifikacje przy otwieraniu np. w szkołach nowych kierunków kształcenia zawodowego (np. w zakresie wykorzystywania technologii OZE).
 • Większa współpraca organu prowadzącego z organem nadzorującym i Akademią Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Akademia buduje swój wizerunek i prestiż, promując się w środowisku, zaś uczeń liceum czy szkoły branżowej mając kontakt z ludźmi nauki, może dzięki temu zrozumieć potrzebę kształcenia.
 • Pozyskiwanie środków na modernizację obiektów oraz na innowacyjne wyposażenie pracowni w szkołach ze środków dedykowanych dla rozwoju szkół i zajęć dodatkowych. Nowoczesne pomoce, sprzęt i akcesoria pozwolą uczniom empirycznie zdobywać wiedzę, poprawią jakość kształcenia i warunki pracy nauczycieli.
 • Wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu we współpracy ze szkołami i organizacjami pozarządowymi. Stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych, jest w zasięgu ręki dzięki dofinansowaniom ze środków zewnętrznych.
 • Udzielanie wsparcia rodzicom w zakresie zdrowia psychicznego ich dzieci. Nie wolno zapominać, że w tym zakresie potrzeby są coraz większe i stale rosną. Powiat musi monitorować poziom zatrudnienia specjalistów, w tym proponować dofinansowania studiów dla nauczycieli zainteresowanych uzupełnieniem kwalifikacji, szczególnie psychologów.
Czas dla seniorów!

Czas dla seniorów!

 • Wprowadzenie powiatowej Karty Seniora. Wprowadzimy kartę wzorowaną na kartach mieszkańca. Upoważni ona Seniorów mieszkających w powiecie nowotarskim do zniżek w wybranych sklepach czy do pierwszeństwa załatwienia spraw w urzędzie.
 • Rozszerzenie oferty DPS-ów o możliwość dziennego pobytu. Przy współpracy z personelem DPS-u umożliwimy dzienny pobyt w ośrodku Seniorom, którzy nie mogą pozostać bez opieki, aby opiekująca się nimi osoba mogła podjąć pracę zawodową.
 • Wsparcie profilaktyki zdrowotnej wśród Seniorów. Usprawnimy działanie szpitala powiatowego m.in. poprzez stworzenie spisu dostępności usług medycznych w Powiecie. Aktywnie będziemy promować profilaktykę zdrowotną w myśl przekonania: „Lepiej zapobiegać, niż leczyć".
 • Rozszerzenie oferty kulturalno-rozrywkowej o wydarzenia kierowane do Seniorów. Nasi Seniorzy poczują się docenieni dzięki aktywnemu wsparciu merytorycznemu i finansowemu lokalnych klubów Seniora oraz promowaniu imprez i aktywności skierowanych do Seniorów.
 • Dostępna komunikacja publiczna. Ujednolicimy rozkłady jazdy, dzięki temu każda osoba bez większych problemów będzie w stanie dowiedzieć się, jak skorzystać z komunikacji publicznej.
 • Sieć wolontariatu. Dzięki wolontariatowi Młodych nasi Seniorzy będą mogli skorzystać z doraźnej, koniecznej pomocy, np. w zrobieniu zakupów spożywczych. To pozwoli przeciwdziałać samotności osób starszych.
Rozwój infrastruktury

Rozwój infrastruktury – poprawa mobilności przyczynia się do wzrostu gospodarczego!

 • Modernizacja sieci dróg powiatowych. Inwestycje w rozwój infrastruktury drogowej mają daleko idący wpływ na wzrost gospodarczy regionu, komunikację, poprawę jakości życia oraz zrównoważony rozwój. Kluczowym aspektem infrastruktury drogowej jest jej trwałość, zdolność do adaptacji przy zmieniających się potrzebach społeczeństwa i wymagań technologicznych. Myśląc modernizacja – mamy na względzie przyszłe potrzeby użytkowników.
 • Poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu poprzez budowę chodników, ciągów pieszo-rowerowych, elementów bezpieczeństwa drogowego. Infrastruktura drogowa, chodniki, ścieżki rowerowe są nieodłącznym elementem właściwie funkcjonującego powiatu i jego Mieszkańców. Zapewnienie bezpiecznej komunikacji pieszych oraz innych użytkowników ruchu. drogi, chodniki odgrywają kluczową rolę dla płynności ruchu, komfortu podróży oraz wypoczynku. Bezpieczeństwo to priorytet, jakim należy się kierować.
 • Poprawa zimowego i letniego utrzymania istniejącej infrastruktury. Dzięki użyciu systemów monitorowania pogody możemy dostarczać dokładne informacje na temat bieżących warunków drogowych, które mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo użytkowników ruchu. To umożliwi szybszą reakcję na zmieniające się warunki oraz podjęcie właściwych decyzji przez służby bieżącego utrzymania stanu dróg. Życie jest bezcenne.
 • Prowadzenie bieżących prac remontowych w okresie wiosennym. Najpierw analiza stanu dróg, później priorytety, kolejno planowanie i wreszcie realizacja zadań. Wykonanie prac remontowych dróg wiosną pozwala na poprawę stanu infrastruktury drogowej przed okresem letnim, gdy ruch na drogach może być wzmożony w okresie wakacyjnym. Dodatkowo długotrwałe inwestycje pozwolą na ich zakończenie przed nastaniem okresu zimowego. Jakość = Trwałość.
 • Polepszenie współpracy samorządów gminnych z PZD w zakresie planowania i realizacji inwestycji. Rozwój infrastruktury na poziomie powiatu i gmin jest kluczowym elementem budowania silnej i konkurencyjnej gospodarki lokalnej oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Infrastruktura powiatowa obejmuje szeroki zakres obszarów, takich jak: drogi, mosty, chodniki i związane z nimi systemy kanalizacyjne. Infrastruktura na poziomie powiatu wymaga skoordynowanej pracy między władzami lokalnymi, sektorem prywatnym i społecznością lokalną. Ważne jest, aby inwestycje w infrastrukturę były planowane z uwzględnieniem potrzeb i priorytetów lokalnej społeczności oraz, aby były realizowane w sposób zrównoważony, z dbałością o ochronę środowiska naturalnego i zasobów lokalnych. Współpraca prowadzi do sukcesu.
Zrównoważona turystyka szansą na rozwój całego powiatu nowotarskiego!

Zrównoważona turystyka szansą na rozwój całego powiatu nowotarskiego!

 • Urozmaicona i skoordynowana oferta turystyczna przekazywana za pośrednictwem aplikacji powiatowej, powiązana z aplikacją dotyczącą komunikacji. Tu właśnie widzimy szerokie pole do działania, przychodząc z konkretnym pomysłem: chcielibyśmy stworzyć aplikację dedykowaną turystom oraz lokalnej społeczności.
 • Sieć dróg. Dzięki naszej lokalizacji mamy potencjał, którego bez wątpienia może nam pozazdrościć – i zapewne zazdrości – większość powiatów w kraju. To powód do radości, ale też spore wyzwanie. Natężony ruch turystyczny, z jakim mamy do czynienia w naszym regionie, ma istotny wpływ na jakość życia mieszkańców – nie zawsze jednak w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Dlatego tak ważne jest, by stale rozbudowywać i modernizować infrastrukturę, zapewniając jak największy komfort życia nie tylko turystom, ale przede wszystkim mieszkańcom Podhala, Spisza, czy Orawy. Zachowanie tej równowagi jest kluczowe, by region mógł się rozwijać w sposób efektywny, z korzyścią dla każdego. Nacisk będziemy kłaść także na usprawnienie komunikacji zbiorowej oraz lepszą koordynację czy wręcz zrewolucjonizowanie całego systemu informacji turystycznej.
 • Stworzenie i koordynacja oferty turystycznej skierowanej do mieszkańców i odwiedzających region. Tu z pomocą przyszłaby właśnie aplikacja, która scalałaby wszystkie te informacje w jednym miejscu. Skoordynowanie działań informacyjnych i promocyjnych na poziomie powiatu, a nie tylko pojedynczych gmin, czy miejscowości, jest kluczowe, by dotrzeć z ofertą do jeszcze szerszego grona osób i promować nasz powiat całościowo, jako atrakcyjny region do spędzania urlopu, czy czasu wolnego.
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi. Chcemy też, aby wszystkie organizacje pozarządowe miały odpowiednie wsparcie ze strony urzędu, a współpraca odbywała się na zasadach partnerskich i równych. Dla nas to bardzo cenne współdziałanie z tymi, którzy chcą działać na rzecz lokalnej społeczności, często najlepiej orientując się w potrzebach i problemach danej grupy społecznej – bez względu na to, czy są to seniorzy czy dzieci, sportowcy czy artyści, osoby z niepełnosprawnościami, czy wolontariusze gotowi nieść pomoc. Będziemy zabiegać o to, by każda organizacja działająca na rzecz dobra mieszkańców, mogła liczyć na wsparcie ze strony powiatu.
 • Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w promocji regionu. Turystyczne perełki, jakie posiada nasz region, śmiało można (a nawet należy) wykorzystywać w promocji powiatu w skali nie tylko ogólnopolskiej, ale i międzynarodowej. Tak naprawdę potencjał drzemie niemal w każdym zakątku naszego powiatu. Wystarczy tylko po niego sięgnąć i mądrze wypromować atrakcje regionu, ale zawsze z myślą o tym, jakie korzyści przyniesie to naszym mieszkańcom, bo to przecież na ich rzecz i dla ich dobra podejmujemy się pracy w samorządzie.
Urząd przyjazny i dostępny dla Mieszkańców! Jesteśmy tu dla Was!

Urząd przyjazny i dostępny dla Mieszkańców! Jesteśmy tu dla Was!

 • Urząd otwarty na potrzeby mieszkańców. Należy zwiększyć dostępność pracowników merytorycznych poszczególnych działów dla klientów urzędu Starostwa. Nie obejdzie się przy tym bez optymalizacji sposobu pracy urzędników, mającej na celu zwiększenie możliwości obsługi klientów w wydziałach Starostwa, w których obserwuje się długi czas oczekiwania na załatwienie spraw.
 • Współpraca z gminami w zakresie przyjmowania wniosków. Podjęcie z gminami współpracy, mającej na celu umożliwienie składania wniosków do Starostwa w urzędach gmin w sprawach nieskomplikowanych, pozwoli ograniczyć konieczność niedogodnych wyjazdów do Nowego Targu, zwłaszcza mieszkańcom z najodleglejszych zakątków powiatu. Na tym rozwiązaniu skorzystają wszyscy, również nowotarżanie.
 • Urzędowy paczkomat w każdej gminie. Powstanie w każdej gminie na terenie powiatu paczkomatu, z którego mieszkańcy będą mogli odbierać korespondencję ze Starostwa, sprawi, że urząd ten będzie funkcjonować zdecydowanie lepiej, dzięki czemu w świadomości mieszkańców wzrośnie prestiż tego urzędu.
 • Bezpieczeństwo w powiecie. Stworzymy w Starostwie stanowisko dyżurnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w czasie trwania zagrożeń w celu skoordynowania działań prewencyjnych i ratowniczych we współpracy z gminami.